služba pomoć u kući

Kao otvreni oblik socijalne zaštite odraslih i starih lica pri Gerontološkom centru Kikinda funkcioniše Služba pomoć u kući. Sedište Službe je u Starom domu GC Kikinda.

U neposrednom radu sa korisnicima angažovano je 8 radnika koji svakog meseca pružaju usluge za oko 100 korisnika. Pored korisnika u gradu usluge se pružaju i starim licima koja žive na selu i to korisnicima u Banatskom Velikom Selu i Novim Kozarcima.

Akutno i hronično obolelim starim i invalidnim licima, nepokretnim ili polupokretnim osobama koje usled posledica bolesti, telesne invalidnosti ili promena izazvanih starenjem radnici ove službe (medicinske sestre i negovateljice) pružaju higijensko-zdravstvene, socijalno-zaštitne i servisne usluge u njihovom životnom prostoru.

To podrazumeva: održavanje lične higijene korisnika, posteljine i prostorija, nabavku i pripremanje hrane, merenje krvnog pritiska i šećera u krvi, nabavku lekova i drugih usluga van prostora korisnika, kao i niz postupaka u pružanju socijalne podrške korisniku.

Utvrđivanje prava na ovaj oblik zaštite je u nadležnosti GC Kikinda u saradnja sa Centrom za socijalni rad.
Vrsta, opseg i dinamika pružanja usluga se utvrđuje u zavisnosti od zdravstvenog stanja i potreba korisnika.

Pravo na pomoć u kući može ostvariti:
-ostarelo lice bez porodičnog staranja u sopstvenom domaćinstvu,
-ostareli bračni drugovi u sopstvenom domaćinstvu lišeni porodičnog staranja,
-ostarelo lice koje koristi usluge medicinske nege, ukoliko nema pomoć od srdonika ili trećeg lica,
-u porodičnoj kući (u kojoj žive srodnici), samo za prostor koji koristi ostarelo lice.