о запосленима

Геронтолошки центар Кикинда има 57 запослених радника на неодређено време. Зараде запослених финансирају се из више извора: Буџет Републике Србије, Републички фонд за здравствено осигурање, локална самоуправа и из сопствених прихода.

shema

Најновији подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ГЦ Кикинда

Стручни тимови

На нивоу Установе организовани су тимови:
-Стручни тим социјалног рада.
-Тим за организацију и развој домских капацитета. У саставу тима су: Социјални радник, руководилац тима за стручни социјални рад, лекар, секретар, радни терапеут, главна сестра и одељенска сестра.
-Тим за организацију и развој здравствене заштите у центру. У саставу тима су: лекар , руководиоци, главна сестра, одељенска сестра, физиотерапеут и медицинска сестра.
-Тим за праћење правно- финансијских аспеката пословања. Тим ради у саставу : Шеф рачуноводства, финансијско материјални књиговођа, благајник и магационер-набављач.