o zaposlenima

Gerontološki centar Kikinda ima 60 zaposlena radnika na neodređeno vreme. Zarade zaposlenih finansiraju se iz više izvora: Budžet Republike Srbije, Republički fond za zdravstveno osiguranje, lokalna samouprava i iz sopstvenih prihoda.

shema

Najnoviji podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u GC Kikinda

Stručni timovi

Na nivou Ustanove organizovani su timovi:
-Stručni tim socijalnog rada.
-Tim za organizaciju i razvoj domskih kapaciteta. U sastavu tima su: Socijalni radnik, rukovodilac tima za stručni socijalni rad, lekar, sekretar, radni terapeut, glavna sestra i odeljenska sestra.
-Tim za organizaciju i razvoj zdravstvene zaštite u centru. U sastavu tima su: lekar , rukovodioci, glavna sestra, odeljenska sestra, fizioterapeut i medicinska sestra.
-Tim za praćenje pravno- finansijskih aspekata poslovanja. Tim radi u sastavu : Šef računovodstva, finansijsko materijalni knjigovođa, blagajnik i magacioner-nabavljač.