usluge socijalnog rada

Usluge socijalnog rada omogućavaju brže i lakše prilagođavanje korisnika uslovima domskog smeštaja i uključivanje u život ustanove što podrazumeva organizovanje raznovrsnih aktivnosti i sadržaja koji će zadovoljiti specifične zahteve svakog korisnika, a život u ustanovi učiniti sigurnijim i kvalitetnijim.

Socijalni rad sprovodi stručni tim na čelu sa socijalnim radnicima. Socijalni radnici se prvi uključuju u fazu prijema u ustanovu kroz kontakte sa centrima za socijalni rad, potencijalnim korisnicima i njihovom rodbinom.

Usluge socijalnog rada su usmerene na adaptaciju korisnika i njihovo prilagođavanje novim uslovima života, na procenu individualnih potreba, sposobnosti i interesovanja svakog pojedinca radi bržeg uključivanja u život ustanove i očuvanja kvaliteta života korisnika.

Stručni tim pruža stručne usluge socijalnog rada na osnovu pažljivo urađenih programa i planova, sa odabranim i prilagođenim sadržajima aktivnosti prema svakom korisniku kroz individualan i grupni rad i rad u okviru radionica, kao i motivisanje za učešće u aktivnostima i programima Ustanove, a sve u skladu sa individualnim planom pružanja usluga.

Socijalni radnici obezbeđuju nastavak kontakta korisnika sa porodicom, a takođe održavaju kontakte i sa institucijama i udruženjima koje se bave zaštitom starih osoba.