radno-okupaciona terapija

okupac-terapija1

Terapija radom je deo terapeutsko-rehabilitacionog programa i obuhvata: manuelne, kreativne, rekreativne, socijalne, edukativne i ostale aktivnosti sa ciljem da se kod korisnika postigne određena fizička funkcija ili određeni mentalni stav i ponašanje.

Koncept “aktivne starosti” u našoj ustanovi sistematski se realizuje u više sekcija, koje su formirane prema psihofizičkim mogućnostima i interesovanjima korisnika: sekcija za izradu ručnih radova, sekcija za izradu predmeta od gline, za tkanje, kreativna sekcija, za oslikavanje svile, izrade čestitki, izradu ukrasnih sapuna, za održavanje kruga ustanove i zelenih površina i sekcija za poljoprivredne radove.

Kako bi se prilagodilo i izašlo u susret svakoj osobi, njenim autentičnim i specificnim potrebama, radno-terapeutske aktivnosti osim za to određenih prostora, ponekad se obavljaju i u sobama korisnika.

Radionica

Osim radno-terapijskih, naša ustanova organizuje i sledeće aktivnosti:

edukativne aktivnosti – obuhvataju prezentovanje obrazovnih sadržaja po željama potrebama i interesovanjima korisnika. Organizuju se predavanja lekara, psihologa, istoričara…
kulturno-zabavne aktivnosti – imaju za cilj stvaranje pozitivne klime u domskoj sredini, podižu opšte raspoloženje, kao i stukturiranje slobodnog vremena. Ostvarena je izuzetna saradnja GC Kikinda sa predškolskom ustanovom i školama, horovima, kulturno-umetničkim društvima, organizuju se proslave rođendana, igranke, čajanke, književne večeri… Pripremaju se priredbe i programi za obeležavanje verskih i državnih praznika, organizovan je i rad domske biblioteke koja raspolaže zavidnim brojem knjiga.
rekreativne aktivnosti -okupljaju korisnike zainteresovane za izlete u prirodi, posete i obilaske turističkih i banjskih lečilista. Sa korisnicima se organizuju različita takmičenja sportsko-rekreativnih sadržaja, individualna i grupna takmičenja (šah, domine, pikado, kviz)

Radovi korisnika se sistematizuju po vrsti, nameni i kvalitetu, oplemenjuju prostore obe organizacione jedinice, takođe se izlažu na prodajnim izložbama koje se organizuju na raznim manifestacijama (Dani tolerancije, Etno festival, Dani ludaje…)

Svi ovi vidovi aktivnosti korisnika u ustanovi organizuju se u skladu sa radno-terapijskim ciljavima koji nisu statični vec su varijabilni i određuju se individualno za svakog korisnika na osnovu detaljno sprovedene radno-terapijske procene celog stručnog tima naše ustanove