informator o radu

Informator o radu
Naziv ustanove:
Gerontološki centar Kikinda
Adresa sedišta: Generala Drapšina 99, Kikinda
Matični broj: 08675406
Poreski identifikacioni broj: 100507352
Broj u Centralnom registru faktura:00195
Adresa za prijem podnesaka: Generala Drapšina 99, 23300 Kikinda
Adresa za prijem elektronskih podnesaka: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs
Preuzmite datoteku:Veličina datoteke: 1,68 MB
Ekstenzija: .pdf
Preuzmite ovde
Ostali dokumenti
Pravilnik o bližem uređivanju postupka JN u GC Kikinda (2015.)
Izmene Pravilnika o bližem uređivanju postupka JN u GC Kikinda (2015.)
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (2020.)
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u GC Kikinda